Thede Palms anteckningar. Utgivna genom Evabritta Wallberg. Stockholm 1998. ISBN 91-85104-24-8

OBS SLUTSÅLD!

Thede Palms anteckningar. Utgivna genom Evabritta Wallberg. Stockholm 1998. ISBN 91-85104-24-8.

Den svenska militära underrättelsetjänsten sköttes ursprungligen av de till vissa legationer knutna militärattachéerna, och först under Andra världskriget började en modern, hemlig underrättelseorganisation växa fram. Det var den s.k. C-byrån, tilll vilken ett antal unga akademiker, bland dem lundensaren Thede Palm, knöts som medarbetare. I samband med krigsslutet lades C-byrån ned men ersattes av T-kontoret, vars förste och ende chef Palm blev.

T-kontoret upphörde 1964 I samband med att den hemliga underrättelse- och säkerhetstjänsten omorganiserades. Den nya organisationen kom att bli känd under namnet IB.

Omkring 1990 skrev Thede Palm ned de här utgivna minnesanteckningarna från sitt liv inom den hemliga svenska militära underrättelsetjänsten. Han skildrar inledningsvis hur han rekryterades till C-byrån, hur arbetet där gick till och vilka kontakter som knöts inom och utom riket – allt viktiga erfarenheter inför arbetet I T-kontoret. Tyngdpunkten i framställningen ligger på samarbetet med myndigheter inom och utom Sverige. Särskilt skildringen av kontakterna med utländska kolleger väcker intresse. Livfullt och ofta med humor beskriver han samarbetet med de nordiska länderna, framförallt Danmark och Norge, och med övriga NATO-länder, särskilt USA och Tyskland.

Thede Palm betonar de personliga relationernas betydelse I denna speciella bransch. Det är inte de stora organisationerna som samarbetar utan de enskilda människorna, och det förtroende som uppstår mellan dem är viktigt. Betydelsefullt är också stödet från de överordnade, I Palms fall överbefälhavarna Helge Jung och Nils Swedlund och försvarsstabscheferna C.A. Ehrenswärd och Richard Åkerman. Bilden av den ensamme underrättelsemannen växer dock gradvis fram och förklarar kanske, varför Thede Palm aldrig kom över det sätt på vilket han tvingades lämna sin befattning vintern 1964.

Beställ publikationer