Historiska handlingar

1. Anteckningar angående Sten Sture d.y:s släkt och arfsförhållanden m.m. Stockholm 1861.

2. Handlingar angående Konung Magnus Erikssons Landslag m.m. Stockholm 1862.

3. Rusttjensts- och andra beskattningslängder från sextonde århundradet m.m. Stockholm 1863.

4. Handlingar till Carl XII:s historia m.m. Stockholm 1864.

5. Brefvexling mellan konung Carl XII och Rådet (1710) m.m. Stockholm 1866.

6. Dagboksanteckningar för åren 1786-1792 af Carl Gustaf Nordin. Stockholm 1868.

7. Brefvexling mellan konung Carl XII och Rådet (1711).

8:1. Bidrag till den katolska hierarkiens historia i Sverige 1463—1515. Stockholm 1870.

8:2. Kongl. kansliets diarium öfver ingångna skrivelser 1566… Utgivet genom C. Silfverstolpe. Stockholm 1878.

8:3. Johan Hands dagbok under K. Gustaf II Adolfs resa till Tyskland 1620. Stockholm 1879.

8:4. Riksrådet Gabriel Gustafsson Oxenstjernas berättelse om mötet mellan K. Gustaf II Adolf och K. Kristian IV i prestgården Ulfsbäck i Markaryds socken februari 1629. Stockholm 1881.

8:5. Anteckningar och Memorial af Grefve Johan Liljencrantz. Utgivna genom Bernh. Taube. Stockholm 1878.

9. Brefvexling mellan Konung Carl XII och Rådet (okt. 1711–juni 1712; forts från del 7). Stockholm 1874.

10. Brefvexling mellan Konung Carl XII och Rådet (juli—dec. 1712;forts från del 9). Stockholm 1879.

11:1. Undervisning om Rikets ränta 1530—1533. Stockholm 1879.

11:2. Brefvexling mellan K. Carl XII och Rådet 1713 (forts från del 10). Stockholm 1889.

12:1. Rikshufvudboken för 1573 jemte sammandrag af Rikshufvudboken för 1582. Stockholm 1883.

12:2. Bidrag till Olai Magni historia. Stockholm 1893.

12:3. Konung Gustaf III:s bref till Friherre G.M. Armfelt. Utgivna genom Elof Tegnér. Stockholm 1883.

13:1. Konung Erik XIV:s nämnds dombok. Utgiven genom Carl Silfverstolpe. Stockholm 1884.

13:2. Hugo Grotii bref till Svenska konungahuset och andra Svenskar. Stockholm 1892.

14. Brefvexling mellan Konung Carl XII och Rådet 1714 (forts. från del II:2). Stockholm 1892.

15. Dito 1715 jämte tillägg för 1710. Stockholm 1895.

16:1. Vadstena klosters jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utgiven genom Carl Silfverstolpe. Stockholm 1897.

16:2. Kapten Jeffereys bref till Engelska regeringen från Bender och Adrianopel 1711–1714, från Stralsund 1714—1715. Utgivna genom Ernst Carlson. Stockholm 1897.

17. Tronföljarvalet 1810. Protokoll och handlingar. Utgivna genom Oscar Alin. Stockholm 1899.

18:1. Handlingar rör. Dominikaner-provinsen Dacia. Utgivna genom K.H.Karlsson. Stockholm 1901.

18:2. Karl XI:s bref till Nils Bielke. Utgivna genom Oscar Malmström. Stockholm 1900.

18:3. Karolinska officerares tjänsteförteckningar. Utgivna genom Arthur Stille. Stockholm 1901.

18:4. Anders Pihlströms dagbok 1709—1723. Stockholm 1903.

19:1. Löjtnanten Fr. Chr. von Weihes dagbok 1708—1712. Utgiven genom Ernst Carlson.Stockholm 1902.

19:2. Handlingar angående konung August den starkes utrikespolitik före hans afsättning år 1704. Utgivna genom Carl Hallendorff. Stockholm 1908.

19 Bihang. Tolken Allesandro Amiras anteckningar rörande Konung Carl XII:s vistelse i Turkiet åren 1709—1714. Utgivna genom N. Iorga. Bukarest 1905. 20:1Anteckningar från det sextonde seklet. Stockholm 1905.

20:2. Dito (genomgående paginering med föreg.) Reg.Register till delarna 1—20. Redigerat av Erik Naumann. Stockholm 1919.

21:1. Grefve Carl Pipers dagbok, hållen under hans fångenskap i Ryssland 1709—1714. Utgiven genom Ernst Carlson. Stockholm 1906.

21:2. Carl Pipers och Carl Gustaf Renschiölds koncept… 1709—1715. Utgivna genom Per Sörensson. Stockholm 1911.

22:1. Svenske residenten Lars Nilsson Tungels efterlämnade papper. Utgivna genom Per Sondén. Stockholm 1907.

22:2. Dito (genomgående paginering med föreg.)

23:1. Handlingar rörande mötet i Reval, Konung Sigismunds resor till Sverige och polska legationen 1599. Utgivna genom Helge Almquist. Stockholm 1910.

23:2. Dito (genomgående paginering med föreg.)

24. Leonard Kaggs dagbok 1698—1722. Utgiven genom Adam Lewenhaupt. Stockholm 1912.

25:1. Politiska skrifter rörande 1800 års riksdag samt 1809 års författningsändring af Adolf Göran Mörner. Utgivna genom Axel Brusewitz. Stockholm 1914.

25:2. Handlingar rörande riksdagarna 1809—1815. Utgivna genom Axel Brusewitz. Stockholm 1916.

25 Bihang. Severin Bergh, Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia under första århundradet af dess tillvaro. Stockholm 1917.

26:1. Peder Galts depescher 1622—1624. Utgivna genom Nils Ahnlund. Stockholm 1920.

26:2. Berättelse om den lybeckska beskickningen i Sverige sommaren 1523. Utgiven genom Sven Tunberg. Stockholm 1923.

26:3. Berättelser om den lybeckska beskickningen i Sverige 1509 och 1541. Utgivna genom Lars Sjödin. Stockholm 1924.

27:1. Erik Sparre, Pro lege, rege et grege, samt rättegångsinlagor i tvisten rörande fru Görvel Abrahamsdotter Gyllenstiernas arv. Utgivna genom Jan Eric Almquist. Stockholm 1924.

27:2. Handlingar till kronprins Carl Augusts historia. Utgivna genom Sam Clason. Stockholm 1925.

28:1. E.H. Weismantells dagbok 1709—1714. Utgiven genom Samuel Bring. Stockholm 1928.

28:2. Handlingar till Sten Sture d.y:s historia 1515—1518. Utgivna genom Sven Tunberg. Stockholm 1931.

28:3. Briefe von Johannes und Olaus Magnus, den letzen katholischen Erzbischöfen von Upsala. Utgivna genom Gottfried Buschbell. Stockholm 1932.

29. Louis de Geers brev och affärshandlingar 1614—1652. Utgivna genom E.W. Dahlgren. Stockholm 1934.

30:1. Karl Johans brev till riksståthållaren Mörner 1816—1818. Utgivna genom Sofie Aubert Lindbaek. Stockholm 1935.

30:2. C.J. Hiltebrant’s dreifache schwedische Gesandtschaftsreise (1656—1658). Utgiven av F. Babinger. Stockholm 1937.

30:3. Dagbok förd i det svenska fältkansliet under Gustaf II Adolfs tyska krig 26 maj 1630—6 november 1632. Utgiven genom Erik Zeeh och Nils Belfrage. Stockholm 1940.

31. Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utgivna genom Joh. Ax. Almquist. Stockholm 1938.

32:1. Carl Chr. Gjörwells brev till Fredrik Sparre 1768—1795. Utgivna genom Arne Munthe. Stockholm 1938.

32:2. Brev till Carl Sparre från A. von Axelson, R.F. Hochschild, E. Palmstedt och H. von Sivers- Liljensparre 1773—1790. Utgivna genom Torgny Höjer och Nils Staf. Stockholm 1942.

33:1. Handlingar rörande Sveriges utrikespolitik 1561—1566. Utgivna genom Ingvar Andersson och Sture Arnell. Stockholm 1946.

33:2. Kammarrådet Nils Pedersson Bielkes konceptböcker 1546—1550. Utgivna genom Lars Sjödin. Stockholm 1951.

34:1. Fältmarskalken Rutger von Aschebergs journal och korrespondens till år 1680. Utgiven genom Alf Åberg. Stockholm 1951.

34:2. Adam Ludvig Lewenhaupts berättelse med bilagor. Utgiven genom Samuel E. Bring. Stockholm 1952. 35:1Historiskt magasin. Första volymen. Stockholm 1953.

35:2. Karl XIV Johans brev till riksståthållaren J.A. Sandels 1818—1827. Utgivna genom Elise Adelsköld. Stockholm 1955.

36:1. Handlingar angående revolutionen i Sverige 1718—1719. Utgivna genom Lennart Thanner. Stockholm 1954.

36:2. Nils Reuterholms journal. Utgiven genom Sten Landahl. Stockholm 1957.

36:3. Handlingar ur Indebetouska arkivet. Utgivna genom Torgny Höjer. Stockholm 1958.

37:1. Don Antonio Pimentels depescher från drottning Christinas hov 1652—1656 jämte svars- skrivelser och spanska stadsrådsprotokoll. Utgivna genom Nils Berencreutz. Stockholm 1961.

37:2. Handlingar till Sveriges politiska historia 1718—1719. Utgivna genom Lennart Thanner. Stockholm 1961.

37:3. Claes Rålamb, Diarium under resa till Konstantinopel 1657—1658. Utgivet genom Christian Callmer. Stockholm 1963.

38:1. Daniel Tilas, Curriculum vitae I—II 1712—1757 samt fragment av dagbok september—oktober 1767. Utgivet genom Holger Wichman. Stockholm 1966.

38:2. Edvard von Krusenstjerna, Minnesanteckningar. Utgivna genom Nils F. Holm. Stock- holm 1967.

39. Handlingar till Nordens historia 1515—1523. I 1515—juni 1518. Utgivna genom Lars Sjödin. Stockholm 1967—1969.

40:1-2. Handlingar till Nordens historia 1515—1523. I:1 juli—december 1518, II:2 1519. Utgivna genom Lars Sjödin. Stockholm 1977, 1979.

41. Handlingar till Nordens historia 1515—1523. III 1520. Utgivna genom Lars Sjödin. Stockholm 1979.